Úvod Akční nabídka nOVÉ naKUP maso domů Kontakt Zelená linka: 800 100 795

Obchodní podmínky a reklamační řád

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností MART-IN s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající: MART-IN s.r.o., IČ25046365, se sídlem Převozní 51, 403 32 Neštědice, je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka C 14840.

Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel. Objednávka je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená objednávka je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

II. Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění objednávky s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu objednávky, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

III. Cenové kategorie

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny vč. DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen.

IV. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími případnými poplatky (doprava apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce.

Objednávat je možno:

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:

  • jméno, příjmení a adresu pro doručení zboží
  • název zboží dle ceníku
  • množství kupovaného zboží
  • způsob odebrání zboží
  • předpokládaný termín doručení zboží
  • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

Minimální nákup na jedno odběrové místo je ve výši 300,- Kč.

V. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy nejpozději 24 hodin před doručením, nebo osobním odběrem, objednaného zboží. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy (zrušení objednávky) oznámit prodávajícímu písemně nebo osobně telefonicky na tel. č. 475 227 197.

Kupující spotřebitel má též právo odstoupit od smlouvy při přebírání objednaného zboží v případě, že obsahuje jiné než kupujícím objednané položky, které jsou prokazatelně dohledatelné na objednávce kupujícího.

VI. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení smlouvy v případě že:

  1. kupující neuvedl veškeré potřebné údaje pro plnění a doručení objednávky
  2. kupující záměrně uvedl mylné nebo nepravdivé údaje pro plnění a doručení objednávky
  3. kupující odmítá uhradit celkovou částku za objednané zboží včetně dalších případných poplatků (dopravné, apod.)
  4. kupující již dříve neuhradil anebo pouze částečně uhradil předchozí případné objednávky (objednávku)

Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku (nebo její část) v případě, že není schopen dodat v požadovaném množství či sortimentu. O této skutečnosti informuje kupujícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

VII. Platební podmínky

Není-li dohodnuto mezi kupujícím a prodávajícím jinak, pak platba za zboží je prováděna vždy výhradně v hotovosti, a to při předání zboží. Platba je prováděna v platné české měně, tedy v korunách.

Při přebírání zboží je kupující povinen překontrolovat si případnou sumu vrácených peněz, jelikož pozdější reklamace nemohou být a nebudou ze strany prodávajícího akceptovány. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

VIII. Dodací podmínky

Objednané zboží je kupujícímu dodáno vlastními prostředky prodávajícího. Prodávající běžně provádí závoz zdarma v oblasti města Ústí nad Labem a okrajových části (např.Chlumec, Chabařovice, Trmice, Stebno, Velké Březno, Povrly, Chuděrov). Ostatní lokality na území ČR pouze po předchozí domluvě a k objednávce bude účtován poplatek. Osobní odběr objednaného zboží kupujícím na provozovně společnosti je možný pouze po předchozí domluvě.

Zboží může převzít pouze kupující nebo osoba k tomu kupujícím pověřená. Tato osoba se musí v případě požádání prodávajícího dostatečně identifikovat a prokázat se platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

IX. Reklamace

Reklamační podmínky se řídí platnými právními předpisy ČR. Jediným platným dokladem sloužícím pro případnou reklamaci jsou výhradně kupujícím potvrzený dodací list nebo faktura, nikoliv samotná objednávka.

Při doručení zboží je kupující povinen si objednané zboží zkontrolovat. Převzetím a zaplacením zboží dává kupující jasně najevo, že je seznámen s aktuálním stavem zboží a odebírá jej zcela v pořádku, bez výhrad a v neporušeném obalu. Pokud má kupující jakékoliv pochybnosti o přebíraném zboží, není povinen toto zboží od prodávajícího (pověřeného pracovníka) převzít a zaplatit. V opačném případě nebude brán na pozdější reklamace zřetel.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2012. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Za společnost MART-IN s.r.o. schválil Martin Špitálník, jednatel společnosti

Vypracováno v souladu s občanským zák. č. 89/2012 Sb. a zák. č. 634/1992 Sb.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.mart-in.cz